(Sửa đổi ngày 18 tháng 6 năm 2020)

GIỚI THIỆU

Tập đoàn De’Longhi coi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba mà tập đoàn sở hữu là rất quan trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các bên thứ ba nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn đối với khách hàng của tập đoàn khi thực hiện hoạt động kinh doanh. Tập đoàn đặc biệt chú ý đến yếu tố bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Thông báo về quyền riêng tư này liên quan đến việc thu thập dữ liệu cá nhân thông qua phương pháp trực tuyến (bao gồm các trang web và ứng dụng di động của Tập đoàn De’Longhi) và phương pháp ngoại tuyến được chỉ định dưới đây.

Tập đoàn De’Longhi Appliances S.r.l (gọi tắt là “De’Longhi” hoặc “Công ty”), có trụ sở đặt tại Via L. Seitz, 47, 31100 Treviso, Italy và tuân thủ Nghị định EU 2016/679 của Quốc hội châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc tự do lưu thông của các dữ liệu đó, là Người điều khiển dữ liệu về dữ liệu cá nhân được thu thập và cung cấp cho bạn các thông tin sau đây.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO

Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân có liên quan đến bạn như dưới đây:

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

De’Longhi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân thay mặt cho người khác, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng họ đã đọc Chính sách bảo mật này.

Vui lòng giúp chúng tôi cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào. Mọi thay đổi về địa chỉ phải được thông báo ngay cho De’Longhi để tránh các vấn đề trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO

Việc xử lý dữ liệu cá nhân phải được lý giải dựa trên một trong những cơ sở pháp lý được thiết lập bởi các quy định bảo vệ dữ liệu hiện có, như được mô tả bên dưới.

a) Thiết lập và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và nghĩa vụ phát sinh, bao gồm cả thông tin liên lạc về dịch vụ (ví dụ: để thực hiện dịch vụ sau khi mua hàng)

De’Longhi có thể xử lý Thông tin Liên lạc của bạn để thiết lập và thực hiện mối quan hệ hợp đồng, để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu hoặc để phản hồi các báo cáo hoặc khiếu nại.

De’Longhi cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn, đặc biệt là địa chỉ email, để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến dịch vụ.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: thực hiện hợp đồng.

Việc cung cấp dữ liệu là bắt buộc để cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ hợp đồng; trong trường hợp không có dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể đưa hợp đồng đi vào hiệu lực.

b) Quản lý hoạt động và các mục đích liên quan chặt chẽ khi truy cập trang web, đặc biệt là các khu vực bảo mật, cũng như thông qua hệ thống Đăng nhập bằng mạng xã hội – để đơn giản hóa các hoạt động đăng ký bằng cách sử dụng thông tin đã được cung cấp cho Mạng xã hội của bạn.

De’Longhi có thể xử lý các thông tin liên lạc để cho phép bạn hoàn tất quy trình đăng ký trên Trang web và cho phép bạn truy cập Khu vực cá nhân của mình để: (i) tải tài liệu liên quan đến các dịch vụ bạn đã mua từ Khu vực cá nhân của bạn; (ii) xử lý các yêu cầu khác được thực hiện thông qua trang web.

Hoạt động đăng ký có thể diễn ra khi bạn tự nguyện quyết định sử dụng Trang web, ngay cả với cơ chế Đăng nhập qua mạng xã hội. Bằng cách này, bạn sẽ không phải nhập dữ liệu cần thiết để đăng ký (chẳng hạn như thông tin liên lạc), thay vào đó, thông tin này sẽ được Mạng xã hội cung cấp và qua đó thực hiện hoạt động Đăng nhập. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, De’Longhi có thể xử lý dữ liệu Đăng nhập qua mạng xã hội, không chỉ những dữ liệu liên quan đến tài khoản Mạng xã hội của bạn mà còn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác có thể được hiển thị theo tùy chọn bạn đã cài đặt hoặc theo chính sách về quyền riêng tư của chính Mạng xã hội đó. Do đó, chúng tôi mời bạn đọc tuyên bố về quyền riêng tư của Mạng xã hội của bạn, đồng thời để biết thêm thông tin về các tùy chọn này.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: thực hiện hợp đồng, để cho phép bạn đăng ký trên Trang web, với điều kiện là bạn không bắt buộc phải sử dụng Đăng nhập bằng mạng xã hội để hoàn tất đăng ký.

Liên quan đến hoạt động đăng ký, Công ty cũng nêu rõ đã triển khai hệ thống Đăng nhập một lần, theo đó hoạt động đăng ký được thực hiện trên Trang web sẽ có hiệu lực đối với tất cả các trang web do Công ty quản lý, có liên quan đến thương hiệu “De’Longhi”, “Braun” và “Kenwood”, hoặc www.delonghi.comwww.kenwoodworld.comwww.braunhousehold.com.

c) Theo cách này, bạn sẽ không cần cung cấp lại Thông tin Liên lạc nếu bạn đăng ký với một trong các trang web nói trên. Tuy nhiên, để bảo vệ lựa chọn của người dùng, chúng tôi chỉ sử dụng bất kỳ sự đồng thuận nào cho phép xử lý các vấn đề liên quan đến tiếp thị được đăng tải dưới một thương hiệu (ví dụ: trên trang web www.kenwoodworld.com/it) cho tài liệu quảng cáo liên quan cụ thể đến thương hiệu này.

d) Khảo sát sự hài lòng của khách hàng (cần khách hàng lựa chọn)

De’Longhi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để thực hiện các cuộc khảo sát nhằm đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ được cung cấp.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: lợi ích chính đáng của Công ty nhằm xác minh và cải thiện chất lượng dịch vụ.

e) Tiếp thị để đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc để thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi, dựa trên sở thích của bạn (chúng tôi cũng đã bao gồm tiếp thị theo hồ sơ)

De’Longhi có thể xử lý thông tin liên lạc của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo, để thông báo cho bạn về các chương trình bán hàng khuyến mại thông qua phương tiện liên hệ tự động (email, SMS và các công cụ liên lạc đại chúng khác, v.v.) và các phương thức liên hệ truyền thống (ví dụ: qua điện thoại), chẳng hạn đối với nghiên cứu thị trường và khảo sát thống kê, nếu bạn đồng ý và trong giới hạn của tuyên bố đồng ý.

De’Longhi cũng có thể xử lý Thông tin Liên lạc, Sở thích và Dữ liệu cá nhân khác của bạn, để gửi cho bạn thông tin quảng cáo, dựa trên hồ sơ khách hàng cụ thể được thiết kế theo sở thích và mối quan tâm cá nhân của bạn, nếu bạn đặc biệt đồng ý cho phép chúng tôi và trong giới hạn của tuyên bố đồng ý.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: đồng thuận, việc không đồng thuận không ảnh hưởng đến quan hệ hợp đồng.

Bạn có thể thu hồi lời đồng thuận bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Tài khoản của tôi >Tùy chọn tiếp thị

Trao đổi thông tin với các công ty khác của Tập đoàn De’Longhi cho các mục đích tiếp thị.

De’Longhi có thể chia sẻ thông tin liên lạc của bạn cho các công ty khác thuộc Tập đoàn De’Longhi cho các hoạt động liên quan chặt chẽ đến các biện pháp xử lý được đề cập trong các điểm a) b) c) ở trên.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: giống như giả định của các điểm đã nêu.

De’Longhi có thể chia sẻ thông tin liên lạc của bạn cho các công ty khác thuộc Tập đoàn De’Longhi nhằm mục đích tiếp thị và quảng cáo, để thông báo cho bạn về các chương trình bán hàng khuyến mãi thông qua các phương tiện liên hệ tự động (email, SMS và các công cụ liên lạc đại chúng khác, v.v.) và các phương thức liên hệ truyền thống (ví dụ: qua điện thoại), chẳng hạn như để nghiên cứu thị trường và khảo sát thống kê, nếu bạn đồng ý cho phép chúng tôi và trong giới hạn của tuyên bố đồng ý

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: đồng thuận, việc không đồng thuận không ảnh hưởng đến quan hệ hợp đồng.

Bạn có thể thu hồi lời đồng thuận bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Tài khoản của tôi >Tùy chọn tiếp thị

f) Tuân thủ các yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý của các cơ quan pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, điều luật hoặc quy định

De’Longhi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu: các nghĩa vụ pháp lý mà Công ty phải tuân thủ.

CÁCH CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để nâng cao khả năng bảo vệ và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi (hoặc trên các bản sao giấy bảo mật) hoặc trên các máy chủ của nhà cung cấp hoặc đối tác thương mại của chúng tôi; dữ liệu có thể được truy cập và sử dụng dựa trên các tiêu chuẩn và chính sách bảo mật của chúng tôi (hoặc các tiêu chuẩn tương đương dành cho nhà cung cấp hoặc đối tác thương mại của chúng tôi).

Các biện pháp bảo mật chúng tôi áp dụng bao gồm:

Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) mật khẩu để cho phép bạn truy cập trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu này và tuân thủ bất kỳ quy trình bảo mật nào khác mà chúng tôi đã thông báo cho bạn. Vui lòng không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích thu thập dữ liệu hoặc cho bất kỳ mục đích hợp pháp và có liên quan nào khác. Do đó, nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho hai mục đích khác nhau, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cho đến khi đạt được mục đích tốn thời gian hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập cho mục đích đã hết thời gian lưu giữ.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ dành cho những cá nhân cần sử dụng dữ liệu cho các mục đích thích hợp.

Khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết nữa hoặc khi không còn bất kỳ điều kiện pháp lý nào để lưu giữ chúng, dữ liệu sẽ được ẩn danh vĩnh viễn (và có thể được lưu trữ theo cách như vậy) hoặc được hủy một cách an toàn.

Thời gian lưu giữ liên quan đến các mục đích khác nhau được mô tả ở trên được nêu rõ như sau:

a) Tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng: dữ liệu được xử lý để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào có thể được lưu giữ trong suốt thời hạn của hợp đồng và trong mọi trường hợp không quá 10 năm tiếp theo, để xác minh mọi vấn đề còn tồn tại bao gồm tài liệu kế toán (ví dụ: hóa đơn).

b) Quản lý vận hành và các mục đích liên quan chặt chẽ đến việc truy cập trang web: dữ liệu được xử lý cho các mục đích này có thể được lưu giữ trong suốt thời hạn của hợp đồng và trong mọi trường hợp không quá 10 năm tiếp theo.

c) Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng: dữ liệu được xử lý cho các mục đích này có thể được lưu giữ trong vòng 5 năm kể từ khi thu thập dữ liệu cá nhân (trừ khi bạn từ chối chia sẻ thêm).

d) Đối với các mục đích tiếp thị, bao gồm cả tiếp thị cá nhân: dữ liệu được xử lý cho các mục đích tiếp thị có thể được lưu giữ trong 5 năm kể từ ngày bạn đồng ý với mục đích này (trừ khi bạn từ chối nhận thêm thông tin tiếp thị); đối với các mục đích tiếp thị cá nhân, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 12 tháng.

e) Trong trường hợp có tranh chấp: nếu chúng tôi cần tự bảo vệ mình hoặc thực hiện hành động hoặc đưa ra khiếu nại chống lại bạn hoặc bên thứ ba, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích đó, trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện khiếu nại.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI

Nếu cần, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi nhân viên được ủy quyền hợp lệ và bởi các nhà cung cấp bên ngoài được chỉ định với vai trò người xử lý dữ liệu. Họ là những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Vì mục đích thực hiện các hoạt động của họ và để theo dõi các mục đích nêu trên, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được truy cập bởi các công ty khác của Tập đoàn De’Longhi.

LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: email dpo.privacy@delonghigroup.com.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư hiện tại, bạn cũng có thể truy cập trang web của Tập đoàn De’Longhi tại quốc gia của mình và được liên kết với địa chỉ hoặc địa chỉ email chính xác đang sử dụng.

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VÀ QUYỀN KHIẾU NẠI ĐẾN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Trong một số điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu:

Việc thực hiện các quyền trên có một số trường hợp ngoại lệ nhằm bảo vệ lợi ích công (ví dụ: ngăn chặn hoặc xác định tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì bí mật thương nghiệp). Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có quyền thực hiện điều đó hay không và thường sẽ phản hồi trong vòng một tháng.

Chúng tôi luôn nỗ lực phản hồi mọi khiếu nại hoặc báo cáo liên quan đến các phương pháp được sử dụng để xử lý Dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể gửi các khiếu nại hoặc báo cáo của mình tới cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu thông qua: email dpo.privacy@delonghigroup.com.


​​​​​Cập nhật lần cuối vào ngày 25/05/2018

Trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi
Phòng bếp

Máy xay cầm tay

Cho ra món xay nhuyễn hoàn hảo nhất.

Máy xay sinh tố

Xay nước sốt, đồ uống có đá và hơn thế nữa.

Các loại máy xay

Một vài mẫu khác

Các loại máy đánh trứng

Mang lại niềm vui khi nấu ăn và nướng bánh.

Máy ép cam quýt

Đơn giản, dễ dàng và tiện dụng.

Ấm đun nước

Nhanh chóng, đáng tin cậy với một thiết kế độc đáo.

Máy nướng bánh mì

Là khởi đầu ngon miệng, hấp dẫn cho ngày mới của bạn.

Máy pha cà phê

Thiết kế tiện lợi. Hương thơm hấp dẫn.

Máy xay cà phê

Một vài mẫu khác
Là ủi

Bàn ủi hơi nước

Giúp bạn ủi nhanh chóng và dễ dàng.
Bộ sưu tập

PurShine Collection

Bừng sáng buổi sáng của bạn

Series 1 Collection

Những gì bạn cần
Lấy cảm hứng từ
Dinh dưỡng cho bé

Dinh dưỡng cho bé - Braun

Các món nhà làm luôn là sự lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe.
Giới thiệu về Braun

Hỗ trợ khách hàng

Thiết kế cho những gì quan trọng